Egitim Portali

?nsan? ?a??rtan Gerçekler!

??te ?nsan? ?a??rtan Gerçekler!

Bir y?lan 3 y?l uyuyabilir... Bal bozulmayan tek g?dad?r... Örde?in sesi yank? yapmaz... Deniz y?ld?zlar?n?n beyni yoktur.... ??te birbirinden ilginç ve ?a??rtan gerçekler...
Uzun y?llar yap?lan ara?t?rmalar ve tespitlerle ortaya ç?kan baz? gerçekler, insan? ?a??rt?yor. âÇo?unlu?u bu kadar da olmaz dedirtecek gerçekler, bilinen baz? do?rular? da reddediyor.
??te, uzmanlar?n yapt??? ara?t?rmalar sonucunda ortaya ç?kan ?a??rt?c? gerçeklerden baz?lar?:


Bir y?lan 3 y?l uyuyabilir.

Bal bozulmayan tek g?dad?r.

Örde?in sesi yank? yapmaz.

Denizy?ld?zlar?n?n beyni yoktur.

üzüm mikrodalga f?r?nda patlar.

?nsan y?lda en az bin 460 rüya görür.

?çti?imiz sular 3 milyar ya??ndad?r.

Kar?nca iki hafta su alt?nda ya?ayabilir.

Dünyada insanlardan daha çok tavuk var.

?nsan?n kalça kemi?i betondan daha sa?lamd?r.

Türkiye'de Mehmet ad?nda 1 milyon 229 ki?i var.

Sabahlar? elma kahveden daha fazla uykunuzu açar.

Do?um gününüzü en az 9 milyon ki?iyle payla??yorsunuz.

Bir bardak s?cak su, buzdolab?nda so?uk sudan daha çabuk donar.

Dünyada bir y?lda gerçek paradan daha fazla Monopol paras? bas?l?yor.

Eksi 90 derecede nefesimiz, havan?n ortas?nda donar ve dü?er.

Vücudumuzdaki tüm damarlar? uç uca ekleseniz 19 bin 200 kilometre eder.

âÇin'de ?ngilizce konu?an ki?i say?s? Amerika'dan daha fazlad?r.

Elma, so?an ve patatesin tad? ayn?d?r. Fark sadece tamamen kokular?ndan kaynaklan?r.

Jordan'?n kazanc? Nike çal??anlar?n?n toplam?ndan fazla


ünlü basketbolcu Michael Jordan bir y?lda Nike'?n Malezya fabrikas? personelinin hepsinden fazla para kazan?yor.

13 rakam?n?n u?ursuz olarak bilinmesi nedeniyle ABD'de birçok otelde 13. katta oda bulunmaz.

En uzun boylu insan 1940'da ölen 2.72'lik R.P. Wadlow'du.

?nsan bir günde 28-33 bin litre hava, 500-700 litre oksijen, 2 kilogram yiyecek tüketir.

E?er ayn? zamanda aks?r?r, h?çk?r?r ve gaz ç?kar?rsan?z, patlars?n?z.

†â€™???k oldu?umuzda beynimiz "phenylethylamine" üretir. Bu kimyasal madde çikolatada da vard?r.

1994 Dünya Kupas?'nda, Bulgaristan futbol tak?m?n?n 11 oyuncusunun hepsinin isminin sonu "OV" ile bitiyordu.

Kereviz yerken harcanan kalori, kerevizin içindeki kaloriden daha fazlad?r.

Bir kilo limonda bir kilo çilekten daha fazla ?eker vard?r.


iLgİnÇ NoTLaR

TOPRAKEgitim Portali
http://www.ogretmenimiz.com

Yazının adresi:
http://www.ogretmenimiz.com/modules.php?name=Yazilar&op=showcontent&id=33