Egitim Portali

Kurba?ac?k

Ormanl?k bir bölgede bulunan bir su birikintisinde ya?amakta olan kurba?ac?k hiç arkada?? olmad???ndan yak?n?yordu. Bu kurba?ac?k vaktinin ço?unu su birikintisinde yüzerek geçiriyor, bazen de sudan ç?k?p, çimenlerin üstünde z?playarak geziniyordu. Her gün bir önceki günün t?pat?p benzeriydi.Her gün ayn? ?ey, hep ayn? ?eyler. Bitmek tükenmek bilmeyen bir tekdüzelik kurba?ac??? can?ndan bezdirmi?ti. Kurba?ac?k bir gün k?zd? kendine: ƒÂ¢¢â€šÂ¬ü Sanki bütün ömrünü bu su birikintisinde geçirmeye pek merakl?s?n.. Dünya senin zannetti?in kadarc?k m? sanki? Dünya bu kadar küçücük mü sanki? Neden kurtarmazs?n kendini buradan, çekip gitmezsin buralardan? E?er sen bu ya?ad???n su birikintisine dünya diyorsan, bil ki, sen bu dünyan?n de?il, bamba?ka dünyalar?n kurba?as?s?n..?unu hiç akl?ndan ç?karma: Arzulad???n ya?ama ancak bu su birikintisinden uzakla?arak kavu?acaks?n..ƒÂ¢¢â€šÂ¬? Kurba?ac?k hemen o anda karar?n? verdi. Buradan ayr?larak yola ç?kacak, gidece?i yerlerde kendine arkada? arayacakt?. Kurba?ac?k ormanda günlerce yol ald?. Art?k orman?n s?k a?açlar? seyrekle?mi?, küçük bir düzlü?e ç?km??t?.Birden yerde parlak bir ?ey gördü.Bu da neydi böyle? Parlak ?eye bakt???nda çok ?a??rd?. Bunun içinde bir kurba?a vard? ve o kurba?a da kendisine bak?yordu. Geriye dönüp, bir ta??n arkas?na sakland?. ?lk ?a?k?nl??? geçtikten sonra bu parlak ?eyin çok ince oldu?unu ve içinde kurba?a falan olamayaca??n? anlad?. O zaman durum apaç?k ortadayd?: Parlak ?ey ayna olmal?yd? ve aynada kendini görmü?tü. Kurba?ac?k aynay? alarak yak?ndaki bir a?ac?n kenar?na kenar?na yaslad?. Aynan?n kar??s?na geçerek türlü ?aklabanl?klar yapmaya ba?lad?. Bazen iki aya?? üstünde do?ruluyor, bazen z?pl?yor, bazen de derin nefes al?p gö?sünü, yanaklar?n? ?i?irerek aynadaki aksini seyrediyordu. Bu hareketlerin içinde en ho?una giden, aynada kendini iri görmek olmu?tu. Gittikçe daha derin nefes alarak daha iri gözükmeye ba?lad?. Sonunda, öyle bir an geldi ki, kurba?ac?k yusyuvarlak oldu ve ayaklar?n?n yerden kesilip yükselmeye ba?lad???n? fark etti. Kurba?ac?k hiç bozuntuya vermedi. Yerden on metre kadar yükselince a?z?ndan biraz hava b?rakt?. Daha fazla yükselmek gereksizdi.Her i?te her ?ey seviye seviyeydi. Seviyesinin dozunu tam olarak ayarlamal?yd?. Bir ku? de?ildi ki o, ç?rps?n kanatlar?n?, yükselsin gökyüzüne, uçsun uçabildi?ince..Nereden baksan bir küçük kurba?ac?kt?. Olmaz denirdi, kurba?alar uçamaz denirdi, hayal gibiydi ama gerçekti. Uçuyordu i?te. Kurba?ac?k ?öyle bir etraf?na bak?nd?. Yön tayini yapt?. Ormandan gelmi?, ?u tarafa gidecekti. Sa? ön aya??n? gidece?i tarafa do?ru mihaniki bir hareketle uzatt?. Hayret!..Gitmek istedi?i tarafa dönüvermi?ti. Döndü iyi de hala havada hareketsiz duruyordu. Birden suda arka ayaklar?n? ileri gitmek için kulland???n? hat?rlad?. Arka ayaklar?n? yava? yava? gö?süne çekti, geriye do?ru b?rakt?, çekti, b?rakt?. Dü?ündü?ü tastamam olmu?tu. ?lerleyebiliyordu. Art?k can?n?n istedi?i kadar gidip, istedi?i yerde de a?a?? inebilecekti. Kurba?ac?k bir süre uçtuktan sonra bir dere kenar?nda boylu boyunca uzanm?? yatmakta olan ya?l? kurba?ay? fark etti. ƒÂ¢¢â€šÂ¬‹Å“ Mutlaka bir rahats?zl??? vard?r ya?l? kurba?an?n ƒÂ¢¢â€šÂ¬‹Å“ diye dü?ündü. ƒÂ¢¢â€šÂ¬‹Å“ âÇünkü hiçbir kurba?a böylesine aç?kta yatmaz. E?er yatarsa bu onun tehlikelere davetiye ç?kartmas? anlam?na gelir. ?nip bakay?m nesi varm?? ya?l? kurba?an?n. ƒÂ¢¢â€šÂ¬‹Å“ Ya?l? kurba?an?n dü?üp kald??? bu çay?rl?k bir mesire yeriydi. ?nsanlar günlük güne?lik yaz günlerinde hafta sonlar?n? burada geçirirler, piknik yaparlard?. Bir kendini bilmez yan?nda getirdi?i ?i?enin içindekini içmi?, giderken de atm?? ?i?eyi k?rm??t?. ??te ya?l? kurba?a önündeki bu k?r?k ?i?enin bir parças?na bas?nca aya??ndan yaralanm?? ve can?n?n çok ac?mas?na dayanamayarak bay?lm??t?. Ya?l? kurba?a kendine geldikten sonra olanlar? kurba?ac??a anlatt? ve yard?m etmesini istedi. Kurba?ac?k: ƒÂ¢¢â€šÂ¬ü Efendim, böyle bir durumla daha önce hiç kar??la?mad?m. O cam parças?n?n aya??n?z?n alt?ndan ç?kar?lmas? laz?m. Ben bunu ba?aramam.Gelirken görmü?tüm. Az ilerde dere k?y?s?nda iki çocuk bal?k tutuyordu. Gidip onlar? ça??ray?m, size yard?m ederler herhalde. ƒÂ¢¢â€šÂ¬ü dedikten sonra z?playarak uzakla?t?. Kurba?ac?k çocuklar?n yan?na geldi?inde: ƒÂ¢¢â€šÂ¬ü Lütfen yard?m eder misiniz? Ya?l? bir kurba?a aya??ndan yaralanm?? az ilerde yat?yor. Ne olur benimle gelin ona yard?n edin , onu kurtar?n. ?yilik yapmak sevapt?r. Haydi çocuklar, lütfen kalk?n, benimle gelin. ƒÂ¢¢â€šÂ¬ü dedi. Kurba?ac???n yalvarmas?na dayanamayan çocuklar, oltalar?n? sudan ç?kar?p bir kenara koydular ve kurba?ac???n pe?ine tak?ld?lar. Biraz sonra ya?l? kurba?an?n aya??ndaki cam parças? ç?kar?lm?? ve yaral? yer temiz bir bezle sar?lm??t?. âÇocuklar gittikten sonra kurba?ac?k ya?l? kurba?aya destek oldu ve onu kuytu bir yere götürdü. Burada ya?l? kurba?a, kurba?ac??a , yapt??? yard?mlardan dolay? te?ekkür ettikten sonra: ƒÂ¢¢â€šÂ¬ü Nedense böylesine kar??l?k beklemeden yap?lan iyilikler, yard?mlar pek nadir oluyor. Nedense herkes bir ba?kas? bana kötülük yapmadan ben ondan önce davran?p ona bir kötülük yapay?m, ilk ben vuray?m diyerek kesinlikle hiç bitmeyecek bir yar??? sürdürüyorlar. Gelin bu anlams?z kötülük yar???ndan vazgeçin, gelin karde? olal?m, elele tutu?al?m, mutlulu?a ko?al?m diyerek seslensem ben ?imdi tüm canl?lara acaba beni dinlerler mi? Hep kötülük görmekten, hep üzülmekten, hep a?lamaktan b?kt?m art?k. ƒÂ¢¢â€šÂ¬ü diyerek sözlerini tamamlad? ve a?lamaya ba?lad?. Ya?l? kurba?an?n a?lamas?, kurba?ac???n silkinmesine sebep oldu. ƒÂ¢¢â€šÂ¬üDur a?lama art?k ya?l? kurba?a, sil gözya?lar?n?. Bundan sonra ikimiz e? karde? say?l?r?z. Demek ki bir kötülük yar??? yap?l?yor ve herkes bu yar??? önde bitirme gayreti içinde. Buna kar??n ben de ?u andan itibaren iyilik yar???n? ba?lat?yorum. Yak?nda dünya turuna ç?kaca??m ve tüm canl?lara iyili?i anlatarak onlar?n da iyilik yar???na kat?lmalar?n? sa?layaca??m. ?yilik bayra?? sonsuza dek gönderde dalgalanacakt?r. ƒÂ¢¢â€šÂ¬ü Kurba?ac?k kendine çok güveniyordu. Neden derseniz, çünkü güçlü bir kozu vard?. Ne çabuk unuttunuz, uçabiliyordu ya. K?talararas? yolculuk onun için hiçten bile de?ildi. Yazan: Serdar Y?ld?r?mSerdar Y?ld?r?mEgitim Portali
http://www.ogretmenimiz.com

Yazının adresi:
http://www.ogretmenimiz.com/modules.php?name=Yazilar&op=showcontent&id=142