Egitim Portali

ALAMET ve KIYAMET

'Bindik bir alamete,gidiyoz k?yamete!' Rahmetli Cem Karaca bir parças?nda böyle söylemi?ti.Do?ruydu tesbiti.Her geçen gün do?rulu?una daha çok inan?yorum.Eylemlerimizle bunu kan?tl?yoruz.Dü?ün denizinde karaya oturdu?umuz için,karaya vuran bal?klar gibi ç?rp?n?p duruyoruz.

Neden böyle karamsar?m diye kendime sorar?m s?k s?k.Antartika'da eriyen buzullar?n sorumlusunun bile ben oldu?um gerçeksili?ini anlayabildi?imde gaml? bayku?çulu?um daha da artar.âÇocuklu?umda bol bol okudu?um resimli Amerikan(tabii ki Amerikan,küçük Amerika ülkesinde büyüyen bir vatanda? de?il miyim?!)dergilerden Swing'de bir Gaml? Bayku? vard?.Pesimist,mü?külpesent sanki t?pk?s?n?n ayn?s?y?m.Ama dostlar?m nas?l olmayay?m?Haber diye açt???m her TV(Tivi-ne demekse?)kanal?nda hiç içaç?c? habere rastlad?n?z m??Kan,vah?et,demokrasi havarilerinin(!)ülke i?galleri,s??,yavan,arabesk diziler.Unutturulmaya çal???lanas?rlar?n(ki,bizler unutmamaya yeminliyiz)kültürünü,koku?mu? ucube de?ersizlerle yer de?i?tirmeye çal??an zevklerin cirit att??? programlar.Pe?in fiat?na bilmem kaç taksit,falan karta nakaratlar? beynimde inen balyozlar sanki.A??r bir içö bulant?s? duymaya ba?lad?m kredi kart? reklamlar?na.E?er biraz kalm??sa,sa?duyuyu sahneye davet ediyorum;ona hasret kald?k zira!

Bana neler oluyor da,siyaset mi yap?yorum?Ha akl?ma gelmi?ken söylemeliyim,siyaset eskiden hal etmek,yani ortadan kald?rmak manas?na kullan?l?rm??.Herhalde zaman içinde bu kelime anlam?na cuk diye oturmu? ve ahlak? hal etmi?!Sufi iklimde 'edep yahu!'diye bir tabir vard?r.Evet edebimizi an?msamal?y?z.Geçen yaz?lar?mda da bahsetti?im gibi bizim kimlik sorunumuz yoktur.Ne oldu?umuz,nerden gelip nereye gitti?imiz bellidir.?htiyac?m?z kendimize daha samimi olabilmekte yat?yor.Tabii ki,becerebilirsek!

Zaman?n birinde ülkemin bir makam?nda tayin için u?ra??rken(çünkü u?ra?madan olmaz!)duvara as?l? bir levhada ?öyle bir cümle okumu?tum.'Bir küheylana verilecek en büyük ceza,onu ko?maktan al?koymakt?r'Bu cümle içime oturmu?,kavurmu?,bombo? etmi?ti beni.Bu güzel vatanda küheylanlar bol say?da.Gelin onlar?n zincirlerini çözelim,ko?sunlar,ko?sunlar,ko?sunlar.Güzellikleri bulacak,rüzgar? geçecek,kara bulutlar? da??tacak,uçurtmay? uçuracak onlar.Bunu yapmazsak,boyunlar?ndaki ilmekleri artt?r?rsak ne olacak?Rahmetli hakl? ç?kacak,benim de?i?emeyen halet-i ruhiyem k?s?r döngüsünde kendini kaybedecek!


Op.Dr.Ergun TEM?ZKAYA
Gn.Cerrahi Uzman? / Isparta


Makaleler

Op.Dr.Ergun TEM?ZKAYAEgitim Portali
http://www.ogretmenimiz.com

Yazının adresi:
http://www.ogretmenimiz.com/modules.php?name=Yazilar&op=showcontent&id=1