Egitim Portali

Egitim Portali

  Giriş / Kayıt Ol
::  ANA SAYFA   ::  HAKKIMDA   ::  YÖNETİM    ::  DİLEK KUTUSU   ::  ÜYE  GİRİŞİ   ::  SOHBET ODASI   ::  ILETISIM  ::
MODÜLLER

  Atatürk'ün Hayatı

  E-Devlet

  Gazeteler

  Sevgili Peygamberimiz

  Rüya Tabirleri

  Burçlar

  Tarihte Bugün

  Flaş Oyunlar

  Hosting

  Sudoku
DÖKÜMANLAR
Yeni Sayfa 2

  Kanunlar

  Yönetmelikler

  Tebligler Dergileri

  Resmi Gazete

ÇEŞİTLİ LİNKLER

  Çesitli Linkler

* Eğitim Siteleri

  Telefon Kodları

* Uluslararası Tlf. Kodu

* Şehirlerarası Tlf. Kodu

  Hava Durumu

  Trafik Yol Haritası

  Emeklilik Sorgulama
Bolgeler
· K A R A M A N (Türk Dilinin Baskenti)
· I S P A R T A (Gül Kenti)
TENEFFÜS
Yeni Sayfa 2

  Mizah Köşesi

  Oyunlar

  Zeka Testleri

  Sohbet Odası

  Eğlenceler

Uluslar Arası Saat
Namaz Vakitleri
Faydali Linkler
Aktif Anket Sonuçları
Toplam Oy: 0


[ Oylama | Diğer Anketler ]
 
Son 5 Anket: Egitim Portali

 Öğretmenlikte Kariyer Değişikliği (0 oy)

 Zorunlu Bölge Hizmeti Atamaları; (0 oy)

 Telekom; ADSL hizmetinden memnun musunuz? (0 oy)

 Kamu Yönetimi Reform Yasa Tasarısı (0 oy)

 Planlama standart hazır plan olsun mu? (0 oy)

...daha fazla anket


Yorumlar yazarlarına aittir. İçeriklerinden biz sorumlu tutulamayız.

Anonim kullanıcı yorum yazamaz, lütfen kayıt olun

Re: ?LK-SAN hakk?nda d???nceleriniz (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 04.09.2005 Saat: 14:28

Milletin y?llarca birikimleri ile olu?turulan kamu varl?klar? sat?l?rken ?lksan?n zarar edecek yeni ?irketler kurmas? ?ok sa?ma ?lksan kapat?lmal?d?r.


Re: ?LK-SAN hakk?nda d???nceleriniz (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 10.11.2005 Saat: 14:35

Bizi aptal yerine koyup -siz ilkokul ??retmenleri para biriktirmeyi nereden bileceksiniz.... en iyisi biz sizin yerinize bu paralar?n?z? deve yapal?m... diyen bir zihniyetin ?r?n? olarak g?r?yorum.Ayl?klar ile biyik?ehirde ancak ihtiya?lar?m?z? kar??l?yabiliyor ve krewdi kartlar? ile aysonunu getirmeye u?ra??rken ilksan da ders ?cretleride- mutemet safsatas? bahanesi ad? alt?nda toplad?klar? onca paradan dolay? huzursuzum.
Bunlar? KENE olarak g?r?yorum.Bilirsiniz KENELER yap??t?klar?nda ayaklar?n? derialt?na bir ZIMBA makinesi gibi ge?irirler g?vdeyi bilin?li koparamazsan?z ayaklar5 i?eride kal?p iltihap yaparlar


Re: ?LK-SAN hakk?nda d???nceleriniz (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 30.11.2005 Saat: 14:46

Demokrasiden bahseden bir ba?bakan?n g?z?ne sokulacak bir yer ilksan.
Kim olursa olsun ?lksan'?n bu durumuna g?z yumup, gerekli yasal d?zenlemeleri yapmazsa Oras? O K???N?N Y?ZKARASI OLACAKTIR.
?lksanda ??retmenlerin paralar? zorla gasp edilmektedir. ?a? d???d?r. E?kiyal?kt?r.


Re: ?LK-SAN hakk?nda d???nceleriniz (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 27.01.2006 Saat: 15:40

2 y?l benide s?m?rm??lerdi haram olsun.


Re: ?LK-SAN hakk?nda d???nceleriniz (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 29.01.2006 Saat: 04:55

?ok g?zel. b?yle ??retmenlere b?yle bir sand?k yak???r. kurucu zihniyeti iktidara da ge?irince daha g?zel oldu. ??retmenlerinin beyninin hangi taraf? ?al???yor sorusunu da sorun. se?enekler: a.Sa? taraf? b.Sol taraf? c.Her iki taraf?
d.hi?biri


Re: ?LK-SAN hakk?nda d???nceleriniz (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 23.03.2006 Saat: 18:45

?LKSAN ve TEK ?ATI

13.01.1943 tarihinde kabul edilen 4357 say?l? kanun ile kurulmu? olan ?LKSAN ( ?lkokul ??retmenleri Sa?l?k ve Sosyal Yard?mla?ma Sand??? ) kapat?lma a?amas?ndad?r.

Anla??lan o ki y?ce DEVLET'imiz nihayet ?LKSAN'?n fark?nda olmu? ve ?are olarak da kapat?lmas?n? laz?m bulmu?.

T?RK'l??? y?ce k?lan hasletlerden biri olan ve T?RK'l?k ile ?zde? say?labilecek yard?mla?ma, dayan??ma duygusu neticesinde Vatan?m?z'da neredeyse her meslek mensuplar? i?in ayr? ayr? SANDIK ad? alt?nda sosyal yard?mla?ma kurum ve kurulu?lar? olu?turulmu?tur. Bunlar?n bir ?o?u da DEVLET'imiz eli ile yani Kanun ile kurulmu?tur.

Bir taraftan da t?m bu SANDIK mensubu meslek sahiplerinin tamam?n? kapsayan Emekli SANDI?I, BA?-KUR ve SSK kurulmu?tur.

Bu SANDIK'lar?n kimi iyi y?netilerek i?levlerini yerine getirmede di?erlerini ?n?ne ge?ebilmi? kimi ise ?u ya da bu sebeple i?levlerini yerine getirmemi? veya getirememi?tir.

Bug?n ?LKSAN, yar?n SONSAN, bir di?er g?n POL?S BAKIM ve YARDIM SANDI?I, daha sonra ki g?n POSTA VE TELGRAF TE?K?LATI B?R?KT?RME VE YARDIM SANDI?I, ERE?L? K?M?R HAVZASI AMELE B?RL??? B?R?KT?RME ve YARDIMLA?MA SANDI?I v.s hakk?nda olu?acak ?e?itli nedenler ile kapat?labilir.

Bu SANDIK'lar?n kapat?lmas? i?in ?aibe, ?ikayet beklemek yerine haz?r Sosyal G?venlik Kurulu?lar?n? TEK ?ATI alt?na alan yasa tasar?s? TBMM Plan B?t?e Komisyonu'nda g?r???lm?? iken ve kabul edilmi? iken ve hen?z Genel Kurul'a inmemi? iken ?LKSAN ve benzeri Sosyal G?venlik kapsam?nda de?erlendirilecek, Kanun eli ile kurulmu? t?m SANDIKLAR? da TEK ?ATI kapsam?na almak ve bu SANDIKLAR?n sahibi konumunda ki meslek mensuplar?na SANDIKLAR?n?n mali yap?s?na g?re, kesilen aidatlar?n miktar?na g?re TEK ?ATI'dan emekli olduklar?nda SANDIK mensubu olmayanlara g?re biraz daha fazla emekli ?dene?i ve maa?? vermek daha makul olmaz m??

B?ylece; tek elden y?netilen TEK ?ATI'?n denetimi ve idaresi de kolayla?aca??ndan ?aibe, dedikodu, ?ikayetler yok denecek kadar azal?p mevcut SANDIK mensuplar?da hak kayb?na u?ramam?? olurlar.

Arpal?klara son verelim, hep beraber TEK ?ATI alt?nda birle?elim.

SAYGILARIMLARe: ?LK-SAN hakk?nda d???nceleriniz (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 17.07.2006 Saat: 14:39

yeterince bilgilendirilmiyoruz imkanlar?ndan hi? yararlanam?yoruz


Re: ?LK-SAN hakk?nda d???nceleriniz (Skor: 0)
Gönderen: Tarih: 18.07.2006 Saat: 11:18

kapat?ls?n ..... anket her?eyi anlat?yor zaten

sizehimet.com.tr

Sayfa Üretimi: 0.03 Saniye